Laumes Welm

Et wor wall op en Osterdag
halw fif bej’t Koffiedrenken,
dat Laumes Welm kom achterröhm
on dei dör’t Stowenfenster wenken.
Min Moder sät: ,,Welm komm es rin
on sett dej bej os ne‘ er“.
Welm koom, hei satt sech on hei sät:
,,Eck gohn ock glicks all we’er.“
Dann froot on froot dän Fuselskopp,
hei liet sech wänneg stören,
wall sess bös säwen Eier op,
dou kost öm frääten hören.
On äs man bloss een Ei alleen
do enne Schotte! loog,
hei met sin Kalweroogen
Schäät döckers donoh soog.
Dann sät dän Düwelskeerl,
hei stött all op dobej:
,,Jet häwen wörklech lecker Salt,
eck äät mej noch dat Eij!“