Schellkes

En groot Hus – feingeschnetz de Dör –
En Jöngske stohn do grad dovör.
Et hadd ganz hog sech opgerech,
Et stellde op de Tejwe sech.
Et schmeet de Koop witt en de Nacke
On koß de Klengelzog ni packe,
Plogd‘ sech omsöß de kleine Krott,
Sin Ärmkes wore all te kott.
On wu ek nou sin Spattle sog,
Wor ek bej öm on heww gefrog:
,,Segg, Jöngske, kaß de nie dobej ‚?
Ek help dej gern, ek sin so frej.“ –
Hej nekde iffreg ma – söß neks,
On ek trock an ne Klenge} feks.
Dat hörde se en’t ganze Hus.
Do seed de Krott: ,,Nou ewer Schluß,
Wej mötte örges os verstoppe. –
Söß dunt se fis os hier verkloppe.“ –
,,Dou Lömmel, wat send dat för Saake“ –
,,Ek woll jo bloß ma Schellkes make.
Se komme all.“ – Do piek hei in – –
Ek olde Esel drachderin.

(Richard Weber)